Mô tả về thành phố Zero

Hãy chỉ huy một trong những nơi trú ẩn cuối cùng trong thế giới mới! Mang những người sống sót lại với nhau và dẫn dắt họ, huấn luyện mọi người và giao nhiệm vụ - luôn có...