trong nước thấy chẳng có nhà cung cấp nào ra hồn, bạn thử xài windows 2012 của vultr tại tokyo xem