Là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Marthematics (Toán học)
Khởi xướng của Mỹ từ những năm 1980s, 1990s nhằm duy trì vị trí hàng đầu của Mỹ trong...