bắt đầu từ ngày 30 mà mình mới đăng kí ngày 29 nè trời :(