Vấn đề là người ta tìm những thứ đó chỉ là thiểu số, còn những từ khóa thông dụng thì có nhiều người tìm. Bạn muốn thỏa mãn toàn bộ người dùng hay thỏa mãn số đông người dùng?