rẻ ghê không biết chất lượng ra sao nữa các bác nói xem