hồi trước tui cũng giống bạn, mua 1 gói hóting trong dịp khuyến mãi. Tui đã cẩn thận hỏi kĩ là nếu làm HD năm nay như vậy (được khuyến mãi, giả giảm, tăng dung lượng, bw,...) thì sang năm kí tiếp thì...