Website mới thì sao gọi là chất bạn nhỉ. Cũng giống như bất kỳ website mới nào thì khi mới làm còn ít dữ liệu và như thế không thể gọi là chất được