Do nhu cầu sử dụng nhiều camera là khác nhau và số lượng camera quan sát cũng khác nhau nên chúng ta có thể sử dụng phần mềm xem camera CMS để quản lý camera tập trung camera lại với nhau, phần mềm...