ôi, dùng iphone mà hỏng phần nào sửa phần ấy cũng chết tiền