Thớt lên đây thông báo hay bàn luận gì vậy.

Chả hiể ý thớt muốn gì.