Không phải là khai tử. Chỉ đặt tên mới cho quên đi quá khứ thôi. Tên mới là Windows Mobile.
Còn hệ điều hành tương lai mà ông CEO của MS đề cập chỉ mới ở dạng khái niệm: Hệ điều hành đám mây (Cloud...