bác lấy thông tin từ nguồn nào đấy ?
Bill Gate mua về để vứt đi à