gloc88 vui tính ra phết, thế mà các bác kia chưa hiểu, lại còn trách.