Công ty CP Đào tạo và phát triển Giáo dục Quốc tế thông báo khai giảng lớp nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.
- Căn cứ luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu...