1. Trắc nghiệm tính cách MBTI là gì?
Myers – Briggs Type Indication là viết tắc của bài trắc nghiệm MBTI; dịch ra nghĩa tiếng việt chính là trắc nghiệm tính cách. Đây là một phương pháp sử dụng...