Chỉ mong sao cho iCMS tai qua nạn khỏi ... mô phật