Có kết quả rồi mấy bạn ơi.
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/2004/12/22/37876/
mình không có ý kiến !