"...liên hệ xin ý kiến chính thức của ông Stephen R.G. Fraser - tác giả cuốn sách mà nhóm iCMS đã tham khảo sử dụng; xin nhận xét của đơn vị hiện đang sử dụng phần mềm iCMS..."

Chỉ tham khảo sử...