Đấy là tình hình chung rồi. May mắn thì chọn được công việc tốt, đúng ngành, không thì toàn làm trái ngành