Theo trang tin Medical News Today, nhóm nghiên cứu đã phân tách sự ưng trong công việc của 6.432 người, được chia thành 4 cấp độ, từ 1 (rất chán công việc đang làm) đến 4 (rất thích).

Họ nhận thấy...