Hiện tại em đang phát triển 1 web app cho công ty. Web app thì dùng unicode, databse thì dùng TCVN3. Nói như vầy cho dễ hiểu:
Có 1 coulm trong bảng Khách_hàng.
- Bước 1. Người dùng nhập vào...