Trước mình dùng Tool convert để chuyển font sang TCVN3 vào trong Oracle database nhưng hay dính lỗi . Sử dụng OLEDB như của bạn có lẽ là hiệu quả nhất.