Bạn cài Trigger trên bảng đó, khi có thay đổi nó tự động truyền vào biến getdate() vô. Lên google tìm tạo Trigger cho table sql nó ra cả đống, chi tiết hơn tôi ngồi gõ ở đây.