Chán thì ức chế --> ức chế thwuongf xuyên ---> gây bệnh