Bài viết này có thể cho bạn thêm thông tin về các ngôn ngữ lập trình phổ biến. Tất nhiên theo nguồn khảo sát khác nhau có thể có kết quả khác nhau một chút so với danh sách của bạn @hai061995 trên...