mượn cái nguồn thay thử xem sao bạn, cũng có thể main bị lỗi