Hôm nay đang học tin, tự nhiên thầy lấy được một bài ở đâu đâu trên mạng bắt cả lớp làm, bó tay luôn :(
Đề bài : Đếm số dãy tăng gồm n số khác 0, các số trong dãy tăng không được lớn hơn m và phải...