Bản thân em cũng là người thất nghiệp các bác ạ, cố gắng học hành lấy cái bằng giỏi ra trường rồi ở nhà vì xin đâu người ta cũng không nhận