Trung tâm sáng tạo TMA (TIC) là bộ phận nghiên cứu và phát triển của TMA tập trung vào việc hợp tác với các trường đại học và đối tác trên toàn thế giới để phát triển các giải pháp sáng tạo và xây...