Bài post của Thế Hệ NHẤN AI VỀ XUÂN TRƯỜNG đã được THX Thanh Hóa theo dõi và chuyển tiếp

***********
Fr THX Thanh Hoa <> Thứ 6 05 Tháng 12, 2008 9:05 am
THX Thanh Hoá sẽ lưu ý khi có ai qua Nam...