The Battle Of Long Tan, 108 lính Australian chạm súng với 1500 lính chính quy Bắc Việt, kết quả: phe địch thảm bại với thương vong 30 mạng, phe ta chiến thắng oanh liệt với thương vong chỉ nhõn 400...