em cũng không hiểu cái này lắm sao mà loằng ngoằng vậy bác bác đơn giản bằng mấy cái hình đi