Sau đây là danh sách chi tiết 25 God Mode hỗ trợ cả Windows 7 và Vista.

14 God Mode chỉ làm việc trên Windows 7

Action Center
{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Backup and Restore...