Đỉnh cao của sử dụng Joomla trong điều kiện thực tế là đây: digitalstar[.]vn :D

Từ web sản phẩm khủng: tes[.]vn
Đến web tin tức khủng: tapchiquangcao[.]vn
Và web mua chung: webmuachung[.]vn
Và...