Nếu bỏ chắc chắn sẽ có thông bao chính thức từ khi nào bạn ah? Nếu phương thức vẫn hiện thì vẫn nhận bình thường.