các bạn oi giúp mình đi
tài liệu trong máy tính mình bi biến thành file .CHK
hieu rui