Bộ giáo trình tự học Photoshop CS6 này bao gồm 20 chương:
Chương 1 : Làm quen với môi trường làm việc
Chương 2 : Cách sử dụng File Browser
Chương 3 : Cơ bản về chỉnh sửa ảnh
Chương 4 : Làm việc...