Tự động đổi chắc là ko :)
Bác thử viết 1 cái database trigger, ghi lại các event ALTER DATABASE xem nguồn nào đã thay đổi.
Có thể cụ nào đó đã set cứng trong code :emlaugh: