Bạn có thể xem qua source code và hướng dẫn này:

Nhập, thêm, sửa, xóa trực tiếp dữ liệu trên DataGridView

Thao tác: Nhập, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên DataGridView cơ bản nhất