Phần mềm chấm công Wise eye ON39:
Bước 1. Đăng ký máy
Máy chấm công > Khai báo máy chấm công
Tạo mới > Nhập địa chỉ IP > Lấy số serie
Nhập số đăng ký được cấp bởi nhà cung cấp

Bước 2. Tải nhân...