Lời khuyên rất tốt và hay rất mọi người đáng suy nghĩ