Bác này lăng xê ghê quá. Ở bên vnadmin cũng toàn thấy sổ tay của bác không hà