Có đoạn video phương pháp thiết kế brochure gập 3 bằng Illustrator, xem cũng chuyên nghiệp - up lên cùng chia sẻ.
...