KPI cũng giống như ngôn ngữ lập trình, chỉ là công cụ, không phải chìa khóa vạn năng. Lập trình viên nào lập trình nhiều, từng phạm sai lầm nhiều thì sẽ dùng ngôn ngữ lập trình càng hiệu quả. Quản lý...