nhìn có khả năng đang cận chuyển sang viễn thị, :)))))))))))))))))