Hô hô, bác vui tính. Giảm giá 30% thì chăc Nokia chả đủ máy bán đâu.