Tùy khả năng! Giỏi thì kiếm được nhiều, kém thì ít.