Giờ còn có nhiều trang java còn hay hơn nhưng http://www.dynamicdrive.com vẫn cơ bản chuẩn ko phải chỉnh, em toàn vào vào mấy trang lớn ắn cắp java của nó thôi ở bển codecanyon ấy toàn đồ bán nên...