bạn nên chuyển qua nhà mạng khác, khi tình trạng này kéo dài